Μισθοδοσία

Διαχείριση μισθοδοσίας, εύκολα και απλά

H εφαρμογή Μισθοδοσίας ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο και σε διαρκή βάση, όλες τις διατάξεις νόμων και φορολογικών υποχρεώσεων σχετικά με τη μισθοδοσία εργαζομένων, όσο περίπλοκες και εάν είναι αυτές. Η ευκολία χρήσης, η ακρίβεια των υπολογισμών και οι μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης, καθιστούν την εφαρμογή ένα σημαντικό εργαλείο για τη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης.


Η εφαρμογή μισθοδοσίας  περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων, με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων, ενώ παρακολουθεί και όλες τις σχέσεις εργασίας. Επιπλέον, σε συνεργασία με την ενότητα Soft1 Business Processes, υποστηρίζει τη διεκπεραίωση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού (Human Resources Management).

Ολοκληρωμένο σύστημα μισθοδοσίας

Η εφαρμογή μισθοδοσίας αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση που «μεταφέρει» τις δαπάνες μισθοδοσίας στην ενότητα δαπανών της Εμπορικής Διαχείρισης, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, προβλέψεων, αλλά και αποτύπωσης των δαπανών εργασίας στο cash flow της επιχείρησής σας.

Τα οφέλη του Cloud CRM

Λειτουργικές Ενότητες

 • Διαχείριση Εργαζομένων

  Ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων και εγγράφων ανά εργαζόμενο, Αναλυτική παρακολούθηση ιστορικότητας όλων των μισθολογικών στοιχείων

 • Ασφαλιστικά Ταμεία

  Πλήρης διαχείριση ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας, Εφορία), Διαχείριση όλων των προγραμμάτων ΟΑΕΔ και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων, Άμεση και OnLine ενημέρωση με τις αλλαγές της ασφαλιστικής, εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας

 • Εμπορική Διαχείριση

  Δυνατότητα παρακολούθησης δαπανών μισθοδοσίας μέσα από την Εμπορική Διαχείριση, Δημιουργία παραστατικών εμπορικής διαχείρισης με τα αποτελέσματα της μισθοδοσίας, Παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων προς εργαζομένους και φορείς του Δημοσίου, Δημιουργία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, προβλέψεων και αποτύπωση των δαπανών εργασίας στο Cash Flow

 • Ειδικές Λειτουργίες

  Υπολογισμός λογιστικών προβλέψεων μισθοδοσίας, Παρακολούθηση κέντρων κόστους εργαζομένων και κατανομή μισθοδοσίας σε αυτά, Αναλυτική διαχείριση εταιρικών οχημάτων και σύνδεση με καρτέλες οχημάτων, Διαχείριση ημερολογίου εργασίας και αυτόματη ενημέρωση μισθοδοσίας

 • Εκτυπώσεις

  Πλήθος τυποποιημένων εκτυπώσεων, Επιλογή τυποποιημένων εκτυπώσεων όλων των σχετικών εντύπων που υποβάλλονται στον ΟΑΕΔ και την Επιθεώρηση Εργασίας, Υλοποίηση οποιασδήποτε εκτύπωσης

 • Λογιστική Ενημέρωση

  Άμεση ενημέρωση του υποσυστήματος Οικονομικής Διαχείρισης (Γενική και Αναλυτική Λογιστική), Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε εξωλογιστικά κέντρα κόστους μέσω της λειτουργικής ενότητας Activity Based Costing (ABC)

 • Εργασιακές Σχέσεις

  Παρακολούθηση όλων των σχέσεων εργασίας (μισθωτός, ημερομίσθιος, ωρομίσθιος, αμειβόμενοι με ΔΠΥ, αυτασφάλιση απολυμένου)

 • Συλλογικές Συμβάσεις

  Πλήρης διαχείριση όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυτόματη ενημέρωση